เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน
    บำรุงรักษาทางน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
 
 
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    แก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
 
 
 
 
       
    สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน และประชาชน
    ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
    ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น