หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
 

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่2


การรับชำระภาษีป้าย2


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักบริหารการปกครองท้องที่

 
  (1)