หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิค้างชำระ  [ 18 ต.ค. 2555 ]   
 
กำหนดการสวดอภิธรรมศพ นายสำรวม วิชัยดิษฐ บิดานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่กร  [ 18 ต.ค. 2555 ]   
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 18 ต.ค. 2555 ]   
 
ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ต.ค. 2555 ]   
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสุตร Gender Mainstreaming in Fishing Community Development  [ 10 ต.ค. 2555 ]   
 
การรักษาราชการแทนกรณีผู้บริหารท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ ตามมาตรา 239 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  [ 9 ต.ค. 2555 ]   
 
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555- 2559  [ 4 ต.ค. 2555 ]   
 
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2555  [ 5 ต.ค. 2555 ]   
 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2555 ]   
 
การรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  [ 2 ต.ค. 2555 ]   
 
***แก้ไขชื่อเรื่องค่ะ***ที่ อย 0037.1/ว 498 ลว 2 ตค. 55 เรื่องการผลิตของที่ระลึกเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมก  [ 2 ต.ค. 2555 ]   
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.255  [ 2 ต.ค. 2555 ]   
 
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  [ 2 ต.ค. 2555 ]   
 
ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ต.ค. 2555 ]   
 
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. กรีณีพิเศษ  [ 1 ต.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     344      345      346     (347)     348      349      350     ....หน้าสุดท้าย >> 357