หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
อย 0023.5/ว224 ซักซ้อมแนวทางการส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.1/ว223 รายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.1/ว 7102 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว7044 การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.2/ว 7027 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.4/ว 7030 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว7028 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กไตรมาสที่3  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว7021 แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.3/ว6940 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.3/ว6934 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว222 ส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว220 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว221 รายงานเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว218 แนวทางการพิจารณาผลในการจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาBOQมีราคาสุทธิไม่ตรงกัน  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว219 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 357