หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
อย0023.1/ว7216 การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.2/ว 227 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.2/7162 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.2/ว 7164 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว7143 การโอนจัดสรรงบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่3  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.1/ว7150 ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงานการประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 The 7 Thailand Bike and walk Forum  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.1/ว7147 การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว7145 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ2562งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปโครงสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไตรมาสที่3  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว7148 การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.5/ว7160 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2534  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว7144 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว7142 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย0023.3/ว7141 ขอความร่วมมืิอส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี20  [ 17 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.5/ว226 ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
อย 0023.5/ว 225 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 357