หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 พ.ค. 2558
 
 
 
 
ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์ : 035-786-534   ,   035-786-535
โทรสาร : 035-786-534
Web Site : www.marvichai.go.th
Email : pongpipat@marvichai.go.th
 
 
 
 

 
 
 
นายประสิทธิ์ จันทร์วิบูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 โทร. 089-5500717
นายละออง ชำนาญศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 โทร. 081-9068497
นายมนตรี ตรีโรจน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โทร. 087-4099958
นายสมพงษ์ ประสงค์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 โทร. 086-0001102
นายประเสริฐ ตรีสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โทร. 089-0555439
นายเฉลิม ตั้งตระกูลทรพัย์ ผอ.รพสต.มารวิชัย   โทร. 081-99155554
สถานีตำรวจภูธรตำบลมารวิชัย     โทร. 035-786553
        และ 035-786558